Izberi jezik
 
     
 
Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje in storitve

Kazalo:

1. Splošna določila

2. Prijava

3. Plačilo

4. Cene
4.1. Storitve vštete v ceni aranžmaja
4.2. Dodatne storitve

5. Naročnikova odpoved ali sprememba naročila – potovanja
5. 1. Naročnikova odpoved ali sprememba naročila – potovanja pred koriščenjem aranžmaja
5.2. Naročnikova odpoved ali sprememba v teku koriščenja aranžmaja ali drugih storitev

6. Odstopnina

7. Zavarovanje za potovanje
7.1. Zavarovanje odpovedi potovanja (riziko odpovedi)
7.2. Potovalno zavarovanje

8. Odpoved ali sprememba programa – aranžmaja oziroma potovanja
8.1. Odpoved ali sprememba programa – aranžmaja oziroma potovanja
8.2. Odpoved ali spremembe povezane s prevozi

9. Potni dokumenti in druge obveznosti naročnika (potnika)

10. Izguba dokumentov

11. Prtljaga

12. Kategorizacija objektov in opis storitev

13. Reklamacije in reševanje pritožb
13.1. Pritožbeni postopek

14. Uporaba podatkov – zaščita in varovanje

15.  Napake v katalogih, drugih tiskanih objavah in na spletni strani

16. Končna določila

                                                

 

Splošni pogoji poslovanja (PDF format)


1. Splošna določila

Tukaj navedeni splošni pogoji poslovanja in navodila za potovanje tvorijo sestavni del pogodbe o naročilu turističnega aranžmaja, ki jo skleneta Fontus oziroma pooblaščena agencija in naročnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma.

Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje Fontus in ponudbe programov in storitev v njegovi produktni paleti, ki jih na svoji spletni strani in z njo povezanih dostopih ali tiskanih podlagah predstavlja Fontus.

Za aranžmaje drugih organizatorjev veljajo ti Splošni pogoji v primeru, kadar je to izrecno navedeno. Kadar je v takšnem aranžmaju določeno drugače, kot sledi iz teh Splošnih pogojev, velja določilo - navedba v programu – aranžmaju.

V tekstu splošnih pogojev so uporabljeni naslednji tipični nazivi oziroma pojmi:

Fontus pomeni Fontus, organizacija potovanj, agencija in svetovanje,  d.o.o., Ulica Zrinjskega 6, 3250 Rogaška Slatina.

Turistični aranžma je sklop oziroma nabor storitev oziroma produktov ponujenih s strani Fontusa v okviru spletne strani www.fontus.si  ali v drugi elektronski ali tiskani obliki skladno z vsakokratnim naročilom oziroma po posebnih željah naročnika.

Naročnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo oziroma opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve vsebovane v ponudbi Fontusa in sicer preko portala www.fontus.si, po elektronski ali drugi komunikacijski poti, v poslovalnici  ali drugem pooblaščenem prodajnem mestu in se nanj nanašajo Splošni pogoji poslovanja.

Pooblaščena agencija je pravna oseba z ustrezno licenco in registracijo, ki nastopa v prodajni mreži na turističnem trgu in ima s Fontusom sklenjen dogovor o poslovnem sodelovanju, ki ji dovoljuje nastopanje v vlogi pooblaščenega prodajnega mesta.

Pogodba je izvirna pisna oblika akta podpisanega med naročnikom in Fontusom o naročenih in potrjenih storitvah turističnega aranžmaja. Pogodba je lahko tudi pisno  naročilo s strani naročnika, ki ga poda na podlagi obvezujoče ponudbe Fontusa in prične veljati praviloma z izpolnitvijo plačilnih pogojev, to je zavarovanjem plačila.

Voucher je listina oziroma dokument, ki jo o rezerviranih in plačanih storitvah aranžmaja izstavi Fontus in posreduje naročniku. Služi kot podlaga za identifikacijo naročnika ob nastopu koriščenja aranžmaja in kot dokazilo o naročenih storitvah oziroma aranžmaju.

Z določili Splošnih pogojev in navodil se naročnik lahko seznani na spletni strani www.fontus.si, v poslovalnici oziroma pri drugi pooblaščeni agenciji, preko katere Fontus kot organizator posreduje svoje programe in kjer so kot takšni posebej označeni.

Šteje se, da je naročnik seznanjen z določili teh Splošnih pogojev  in navodili ter da jih sprejema, od trenutka, ko je telefonsko, po internetu, v poslovalnici ali pri pooblaščeni agenciji  družbe Fontus naročil turistični aranžma ali drugo storitev Fontusa.

2. Prijava

Naročnik se lahko prijavi na turistični aranžma, ki ga organizira Fontus, na spletni strani www.fontus.si, v poslovalnici ali pooblaščeni agenciji družbe Fontus.

Prijava pomeni uspešno opravljen proces prijave na spletni strani www.fontus.si ali po elektronski pošti oziroma v poslovalnici ali pri pooblaščeni agenciji družbe Fontus.

Za zavezujočo prijavo šteje tudi vsako drugo naročilo v ustni ali pisni obliki ali na podlagi pogodbe, ki zajema vse elemente – podatke navedene v obrazcu »prijava«, dostopnem na spletni strani www.fontus.si, v poslovalnici ali pri pooblaščeni agenciji  družbe Fontus.
Skladno s priporočilom Združenja turističnih agencij Slovenije - ZTAS Fontus po posamezni prijavi – voucherju  zaračunava stroške prijave v višini  15 €.

Naročnik je dolžan ob prijavi navesti vse podatke in predložiti dokumente in listine, ki jih zahteva program – aranžma  ter plačati prijavnino in stroške rezervacije.

V primeru, da naročnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, ki so nastale zaradi napačnih podatkov.

Prijava naročnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o naročnikovi odpovedi potovanja v 5. členu teh Splošnih pogojev.

Glede na programsko usmeritev Fontusa je razumeti praviloma vse programske, paketne in druge ponudbene možnosti predstavljene na spletni strani www.fontus.si, drugi elektronski ali tiskani obliki kot programe na vprašanje, razen za tiste, pri katerih je izrecno drugače določeno.

Na osnovi prijave in po uskladitvi vseh elementov naročila Fontus izvede potrditev naročila, ki ima značaj sklenjene  pogodbe ter hkrati predstavlja potrdilo o rezervaciji.
Ta zajema navedbo točnih podatkov o naročenih storitvah ali pa sklic na program, kjer so naročene storitve predstavljene.

Naročilo se šteje za potrjeno in s tem pogodba za sklenjeno z dnem elektronske ali pisne potrditve naročila – rezervacije s strani Fontusa ob pogoju, da je naročnik izvršil delno ali celotno plačilo  v roku, skladno z vsakokratno ponudbo.
Potrditev naročila – rezervacija je zavezujoča le pod pogojem, da je plačilo izvedeno v višini in v roku skladno s pogoji iz potrditve naročila.

3. Plačilo

Na osnovi prijave in usklajenega naročila je naročnik, skladno s pogoji potrditve naročila, zavezan k izvršitvi plačila v obsegu, v roku in na način, kot je navedeno v potrditvi naročila oziroma zavezujoči ponudbi.

Veljajo oblike plačila kot so navedene na  spletni strani www.fontus.si in v tiskani obliki v poslovalnici ali pooblaščeni agenciji družbe Fontus.

Za dan plačila se šteje dan, ko naročnik izvrši plačilo preko spletne strani www.fontus.si, oziroma ko Fontus prejme plačilo v svoji  poslovalnici ali na svoj transakcijski račun.

Prijavnina in del vrednosti aranžmaja – naročila, ki ga plača naročnik ob prijavi znaša praviloma:

 • - v primerih, ko je čas do nastopa koriščenja daljši od 30 dni, v višini 30% vrednosti aranžmaja oziroma naročenih storitev, ostali del v roku, kot je navedeno v vsakokratnem  programu oziroma potrditvi naročila.
 • - v primerih, ko je čas od potrditve do nastopa bivanja krajši od 30 dni, je ob potrditvi predvideno plačilo v višini  100%  vrednosti aranžmaja oziroma naročenih storitev. 

Če naročnik ne izvede plačila prvega dela ali celote v roku kot sledi iz potrditve, se šteje, da je odstopil od naročila. V tem primeru se uporabljajo določila teh Splošnih pravil glede prijavnine in drugih stroškov. Šteje se, da storitev oziroma aranžma ni bil naročen in pogodba ni bila sklenjena.

V kolikor je naročnik v zamudi s plačilom preostalega dela aranžmaja ali naročenih storitev se šteje, da je odpovedal aranžma in se smiselno uporabljajo določbe teh Splošnih pogojev za takšne primere (5. člen - Naročnikova odpoved ali sprememba naročila - potovanja).

Kadar za naročnika rezervira turistični aranžma ali drugo storitev in izvrši naročilo pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz tega člena smiselno tudi za takšno agencijo.

4. Cene

Cene so določene s programom potovanja oziroma letovanja ter veljajo od dneva objave programa. Fontus si pridržuje pravico do spremembe cene v skladu z Obligacijskim zakonikom in zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji. O morebitni spremembi cen Fontus naročnika obvesti.

4.1. Storitve vštete v ceni aranžmaja

V ceni aranžmaja so praviloma vštete vse storitve, ki so navedene v sestavi oziroma opisu aranžmaja (programa) potovanja, skladno z naročilom in njegovo potrditvijo. Zajemajo tudi storitve Fontusa v zvezi s pripravo, organiziranjem oziroma posredovanjem aranžmaja. 

4.2. Dodatne storitve

Pri posameznih aranžmajih so navedene dodatne storitve, ki jih naročnik lahko izbere. Fontus jamči zanje le v primeru, če so naročene in plačane na prijavnem mestu.

Naročnik  jih lahko naroči tudi kasneje v kraju koriščenja:

 • če je ta možnost in način naročanja v opisu osnovnega aranžmaja predviden,
 • če zanjo obstaja finančno zavarovanje in
 • če je takšno naročilo možno izvesti po objavljenih pogojih oziroma predhodni uskladitvi med  naročnikom, Fontusom ter izvajalcem dodatne storitve.

V primeru, da naročnik na kraju samem naroča dodatne storitve, ki niso predmet naročila oziroma pogodbe med naročnikom in Fontusom, zanje in morebitne reklamacije na njihovi osnovi Fontus ne odgovarja. 
 
Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo in se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov si naročnik izbere tistega, ki mu ob izpolnjevanju kriterija za odobritev, najbolj ustreza.

Če ni v programu določeno drugače, veljajo objavljene cene na osebo, z namestitvijo v dvoposteljni sobi.

5. 1. Naročnikova odpoved ali sprememba naročila – potovanja pred koriščenjem aranžmaja

Naročnik ima pravico do odpovedi ali spremembe naročila aranžmaja.

Odpoved potovanja mora naročnik sporočiti v pisni obliki (po elektronski ali drugi pisni poti) na posebnem dokumentu dostopnem na spletni strani www.fontus.si,  v poslovalnici ali pri pooblaščeni agenciji družbe Fontus. Če odpoved ni podana na predviden način, se šteje da ni bila podana.

V primeru odpovedi potovanja ima Fontus pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, pri čemer je višina stroškov odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved ali spremembo in sicer:

 • Več kot 30 dni  pred pričetkom aranžmaja se obračunajo stroški v višini 10 % vrednosti aranžmaja.
 • 29 do 22 dni pred pričetkom aranžmaja se obračunajo stroški v višini 20 % vrednosti aranžmaja.  
 • 21 do 16 dni pred pričetkom aranžmaja se obračunajo stroški v višini 30 % vrednosti aranžmaja.  
 • 15 do 10 dni pred pričetkom aranžmaja se obračunajo stroški v višini 50 % vrednosti aranžmaja.  
 • 9 do 3 dni pred pričetkom aranžmaja  se obračunajo stroški v višini 80 % vrednosti aranžmaja.  
 • 2 dni pred pričetkom aranžmaja (a) ali v primeru neudeležbe brez odpovedi  (t.i. »no show«) (b) ali v primeru, ko potnik odpove ali prekine potovanje že po njegovem začetku (c), se obračunajo stroški v višini  100% vrednosti aranžmaja, pri čemer se v vrednost aranžmaja v nobenem primeru ne vštevajo prijavnina in stroški zavarovanja odpovedi potovanja (riziko odpovedi).  

Višina stroškov odpovedi pri aranžmajih drugih organizatorjev je opredeljena v vsakokratnih njihovih Splošnih pogojih ali drugem njihovem aktu.

Za skupine se lahko odpovedni riziki opredelijo s posebno pogodbo tudi drugače.

V primeru odpovedi naročila oziroma pogodbe za storitve »Na vprašanje« lahko Fontus zaračuna stroške odpovedi v višini akontacije.

V primeru odpovedi pogodbe za storitve, ki pomenijo »Izdelavo individualnega programa bivanja oziroma potovanja», ima Fontus pravico zaračunati stroške odpovedi v višini akontacije in dejanskih stroškov v zvezi s pripravo.

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so ti lahko višji, kadar to opredeljujejo posebni stroški organiziranja  potovanja, ki jih nalagajo veljavni pogoji prodaje in poslovni partnerji.

5.2. Naročnikova odpoved ali sprememba v teku koriščenja aranžmaja ali drugih storitev

Med potovanjem ali v teku koriščenja oziroma izvajanja aranžmaja lahko naročnik prekine koriščenje na svojo željo s pisno izjavo o prekinitvi.
Praviloma v tem primeru naročnik izgubi pravico povračila vrednosti dela aranžmaja oziroma storitev, ki niso bile koriščene, razen če ni v opisu programa aranžmaja predvideno drugače.

Naročnik lahko v teku koriščenja aranžmaja ali programa potovanja spremeni posamezne sestavine samo s predhodnim pisnim soglasjem Fontusa ali njegovega pooblaščenega predstavnika oziroma agenta v kraju izvajanja programa, kar praviloma vključuje soglasje izvajalcev storitev in ureditev finančnega pokritja želene spremembe.
Tudi v primeru, da to poteka preko pooblaščenega agenta je naročnik dolžan o soglasni spremembi pisno obvestiti Fontus v roku 8 dni.

Morebitne stroške takšnih sprememb nosi naročnik sam.
V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi v zvezi z izvedbo na strani Fontusa, naročnik nima pravice do znižanja cene ali kakršnekoli odškodnine.

6. Odstopnina – Zavarovanje odpovedi potovanja (riziko odpovedi)

Če naročnik ob prijavi predvideva, da se zaradi določenih nepredvidljivih okoliščin potovanja ne bi mogel udeležiti, lahko sklene zavarovanje odpovedi potovanja oziroma turističnega aranžmaja (riziko odpovedi) pri kateri od zavarovalnic.

V primeru, da naročnik navedeno zavarovanje zahteva, se le-to dogovori neposredno pri Fontusu, pri čemer Fontus nastopa kot posrednik. Priporočamo pozorno preučitev pogojev zavarovanja pred nakupom.
Naročnikove pravice iz naslova odstopnine oziroma zavarovanja odpovedi potovanja se tako uveljavljajo pri izbrani zavarovalnici, skladno z njenimi splošnimi pogoji.

Naročnike, ki se niso odločili za sklenitev zavarovanja rizika odpovedi, prijazno opozarjamo, da ob odpovedi potovanja lahko nastanejo visoki stroški. Višina je določena v splošnih pogojih organizatorja potovanja.

Fontus ima v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov v višini 15 EUR na prijavnico in zneska odpovednega rizika.

Če naročnik ne prične koriščenja na dan, ki je določen za pričetek in potovanja oz. turističnega aranžmaja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačanega aranžmaja na katerega se nanaša plačana odstopnina oziroma zavarovanje rizika odpovedi.

Zahtevka za uveljavitev odstopnine oziroma zavarovanja rizika odpovedi ni mogoče uveljavljati po datumu pričetka potovanja oz. turističnega aranžmaja oziroma potovanja kakor tudi ne za čas nekoriščenega dela aranžmaja oziroma potovanja.

7. Zavarovanje za potovanje

7.1. Potovalno zavarovanje

Cene potovanja ne vključujejo »paketov« potovalnih zavarovanj, kot so na primer: zavarovanje za riziko nesreče in bolezni na potovanju, zavarovanje za poškodovanje ali izgubo prtljage, prostovoljno zdravstveno zavarovanje in druge oblike zavarovanj.

S podpisom pogodbe o potovanju, katere sestavni del so tudi ti Splošni pogoji, je samoumevno, da so naročniku in končnemu uporabniku ponujena in priporočena dodatna zavarovanja navedena v predhodnem odstavku.

V primeru, da naročnik navedena zavarovanja zahteva, se le ta lahko dogovorijo neposredno pri eni od zavarovalnic ali pri Fontusu, pri čemer lahko Fontus deluje le kot posrednik. Priporočamo pozorno preučitev pogojev zavarovanja pred nakupom.

8. Odpoved ali sprememba programa – aranžmaja oziroma potovanja

8.1. Odpoved ali sprememba programa – aranžmaja oziroma potovanja

Fontus ima pravico do spremembe ali odpovedi programa, če nastanejo izredne okoliščine, ki jih ni bilo možno predvideti, se jim izogniti ali preprečiti in ki bi za Fontus predstavljale upravičen razlog, da programa ne objavi, ali zanj sprejema rezervacije, če bi le te obstajale v času objave in prodaje aranžmaja.

Pri potovanjih, prav tako pa pri določenih specifičnih aranžmajih povezanih z ekskluzivnimi izvajalci, si Fontus pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 5 dni pred pričetkom koriščenja.

8.2. Odpoved ali spremembe povezane s prevozi

Fontus  ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov in cestnih prevoznikov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. Naročnik v teh primerih ni upravičen do odškodnine za neizveden del programa potovanja, kakor tudi ne do naknadnega znižanja cene.

9. Potni dokumenti in druge obveznosti naročnika (potnika)

Naročnik je dolžan:

 • Posedovati veljavne potne dokumente;
 • Preveriti ali morda za vstop v državo, v kateri je izbrani počitniški kraj ali sosednje države, potrebuje vizo;
 • Upoštevati carinske devizne in druge predpise države, v kateri je destinacija ter skozi katere potuje. V primeru nemožnosti nadaljevanja potovanja zaradi kršitve predpisov s strani potnikov vse nastale stroške nosi kršitelj sam;
 • Posedovati potrdila in dokumente o cepljenju pri potovanjih v države, ki zahtevajo obvezna cepljenja in druge zdravstvene ukrepe;
 • Upoštevati hišni red v namestitvenih objektih in dobronamerno sodelovati z lastniki namestitve;
 • Ob prihodu na kraj letovanja predstavniku ponudnika naročene storitve/produkta predati dokument o naročeni in plačani storitvi (voucher oziroma elektronski voucher).


V primeru nespoštovanja teh obveznosti nosi stroške naročnik in odgovarja za nastalo škodo. S potrditvijo rezervacije se naročnik obveže, da bo, v kolikor bi prišlo do kakršnihkoli poškodb, gostitelju na licu mesta poravnal stroške za storjeno škodo.

10. Izguba dokumentov

Če naročnik med koriščenjem aranžmaja izgubi dokumente ali so mu ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje aranžmaja in za vrnitev v domovino, si naročnik na lastne stroške priskrbi nove.
Glede urejanja formalnosti se lahko za nasvete obrne na Fontus ali njegovega pooblaščenega agenta ali predstavnika.
V primeru, da mora naročnik zaradi izgube ali kraje dokumentov potovanje oziroma aranžma prekiniti, je upravičen le do povračila tistega dela stroškov aranžmaja, ki ostane po pokritju stroškov  povezanih z odpovedjo in s posledicami odpovedi oziroma prekinitve.

11. Prtljaga 

Fontus  ne odgovarja za poškodovano, uničeno ali izgubljeno prtljago, kot tudi ne za krajo prtljage ali dragocenosti, ki so bile v namestitvenem objektu.
Izguba ali kraja prtljage se lahko prijavi upravljavcu namestitvene kapacitete ali na policijski postaji.
V  primeru, kadar ta možnost obstaja, priporočamo najem sefa.

Pogoji prevoza prtljage so urejeni s splošnimi pogoji prevoznika (dokumenti, cene, prtljaga otrok, popusti, način in kraj plačila dodatnih storitev ipd.). Prav tako velja za prijavljanje omejitve v obsegu (število kosov in teža prtljage) ter ravnanje in odgovornost naročnika -potnika glede nadzora nad prtljago v teku prevoza.

12. Kategorizacija objektov in opis storitev

Namestitve v programih so označene skladno z uradno standardizacijo v državi, v kateri se namestitveni objekt nahaja, in sicer po stanju v času objave programa. Fontus nima nikakršnega vpliva na to kategorizacijo.
Če gre za namestitveni  objekt v državi izven EU ali Hrvaške, priporočamo da se glede na različne uporabljene standarde, v primeru dvoma, naročnik odloči za višjo kategorijo namestitve.

Fontus ne odgovarja za katerokoli pisno ali ustno informacijo pooblaščenega agenta, ki ni  skladna z opisom standarda ali storitev  v programu.

Hišni redi, prehrana, druge storitve in pogoji koriščenja infrastrukture sodijo pod nadzor lokalnih turističnih organizacij. Tudi na te ureditve Fontus nima nikakršnega vpliva.

V primeru programov »vse vključeno - all inclusive« je potrebno natančno prebrati popis storitev, ki so vključene v takšnem aranžmaju, saj je to lahko različno urejeno.

13. Reklamacije in reševanje pritožb

Za slabo kvaliteto izvedenih storitev v programu ali njihovo neizvedbo lahko naročnik poda pritožbo ali reklamacijo.

Reklamacija mora biti pisna, vloži pa jo lahko sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo k reklamaciji, sicer Fontus take pritožbe ne bo upošteval.

Reklamacija mora biti utemeljena, zato je zanjo potrebno priložiti dokaze v obliki izjave hotela ali drugega ponudnika storitev o dejanskem stanju stvari, na podlagi katere naročnik- uveljavlja zahtevek.

13.1. Pritožbeni postopek

Naročnik - potnik reklamira storitev pri predstavniku Fontusa, sicer pa ponudniku - izvajalcu storitve.

Pri odpravljanju vzroka pritožbe oziroma reklamacije je  naročnik - potnik dolžan sodelovati s predstavnikom Fontusa oziroma ponudnikom – izvajalcem storitve z dobrim namenom.
Če naročnik – potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza opisu in plačanim storitvam v programu, Fontus ne bo upošteval kasnejše reklamacije in naročniku ne bo odgovarjal na pisno pritožbo.

Če vzroka pritožbe ni mogoče odpraviti potem naročnik - potnik s predstavnikom ali ponudnikom sodeluje pri sestavi  pisnega potrdila.

Najkasneje v  60 dneh po povratku, to je zaključku trajanja aranžmaja ali potovanja, mora potnik podati pisno pritožbo na mestu prijave oziroma jo posredovati po pošti na poslovni sedež Fontusa. Pri tem predloži potrdilo predstavnika Fontusa ali ponudnika storitve in morebitne račune v zvezi z dodatnimi stroški. Naročnik – potnik je pred tem dolžan upoštevati postopkovne napotke iz prvih 4  (štirih) odstavkov tega člena.

Po 37a členu zakona o varstvu potrošnikov Republike Slovenije lahko naročnik uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarnih napak, če vloži zahtevek v  dveh mesecih od dneva, ko je bila napaka odkrita. Fontus bo vsebinsko obravnaval samo pritožbe s priloženimi dokumenti o vzroku reklamacije, predložene v zakonskem roku.

Fontus je dolžan naročniku pisno odgovoriti v 8 dneh po prejemu pritožbe oziroma v roku, ki je potreben za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitev.

Dokler Fontus ne izda sklepa v zvezi s pritožbo, se naročnik odreče posredovanju katerekoli druge osebe, sodnih ustanov ali dajanju informacij javnim glasilom.

Fontus bo reševal le pritožbe, katerih razlog ni bilo mogoče odpraviti na kraju samem pri ponudniku storitev.

V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija  lahko rešena na kraju samem (na primer lega, oprema, čistoča sobe, in podobno), naročnik- potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnostih ni obvestil predstavnika Fontusa ali ponudnika storitve, se šteje da se je naročnik - potnik s takšno storitvijo strinjal in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitev oziroma plačilu škode.

Če pomanjkljivosti ni bilo mogoče rešiti na kraju samem in je po krivdi Fontusa prišlo do neizpolnjevanja programa ali neizvedbe nekaterih naročenih in plačanih storitev, ima naročnik- potnik pravico do odškodnine  največ  v višini realne vrednosti reklamiranega dela aranžmaja, ne pa tudi dela aranžmaja, ki ga je naročnik- potnik že koristil in niso predmet pritožbe - reklamacije.
To določilo ne velja za primere, kadar ima po teh splošnih pogojih in zakonu Fontus pravico do spremembe  programa ali odpovedi aranžmaja.

14. Uporaba podatkov – zaščita in varovanje

Fontus varuje vse podatke o naročniku in potnikih skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Šteje se, da potnik od trenutka ko je osebno, telefonsko, preko elektronske pošte oziroma po internetu naročil storitev, ki je bila na voljo na spletni strani Fontusa (www.fontus.si) ali v tiskanih objavah, pristal tudi na uporabo teh podatkov za potrebe notranje in statistične obdelave in obveščanja o ponudbi.

Če naročnik tega ne želi lahko to izjavi ob prijavi na program,  ali  odpove ob vsakem naslednjem prejetem sporočilu.

15.  Napake v katalogih, drugih tiskanih objavahin na spletni strani

Fontus si pridržuje pravico do tiskarskih napak v katalogu, drugih tiskanih objavah ter na spletni strani. V primeru takšnih napak, vas ob prijavi o tem obvesti prodajni referent.

16. Končna določila

Za reševanje sporov je pristojno okrajno oz. okrožno sodišče v Celju.

Fontus d.o.o., Rogaška Slatina, dne 13.12.2016

 

Naslov za kontakt:

Fontus, d.o.o.
Ulica Zrinjskega 6
3250 Rogaška Slatina

tel: (03) 819 28 22
fax: (03) 819 28 23
e-mail: info@fontus.si 
  ©2008 Fontus d.o.o., Ulica Zrinjskega 6, 3250 Rogaška Slatina          o agenciji | počitnice | storitve | pogoji poslovanja | načini plačila| politika zasebnosti | pravno obvestilo | avtorji  
 Partnerji: Unicon-SL d.o.o. , Albatros Bled, Sonček – TUI potovalni center, Turistična agencija Sajko, Evropsko Turistično Zavarovanje